dr Mirosława Malinowska

adiunkt

adres służbowy:
80-309 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 4,
tel. (+48 58) 523-65-24
fax (+48 58) 523-XX-XX
e-mail: dokmem@univ.gda.pl
ORCIDID: 0000-0001-7218-8143

Profile na:

Follow me on ResearchGate

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
uwarunkowania cyrkulacyjne atmosferycznej fazy pionowej wymiany wody w skali mezo
typy genetyczne opadów i ich związek z cyrkulacją atmosferyczną
zmienność przestrzenna i czasowa wartości parowania potencjalnego w zależności od sytuacji synoptycznej
oddziaływanie Bałtyku na charakterystyki klimatyczne terenów przyległych

PUBLIKACJE:

 1. Chaberek-Karwacka G., Malinowska M., Michalski T., 2016, E-learning jako narzędzie poprawy dostępu do edukacji akademickiej w opinii studentów i nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego, [w:] Kudłacz T., Zawilińska B., (red.), Gospodarka przestrzenna – potrzeby praktyki i nowatorskie formy kształcenia, Biuletyn KPZK PAN, z. 260, s. 108-117.
 2. Filipiak J., Malinowska., 2016, Selected extreme weather events on the Polish coast of the Baltic Sea in the period 2001-2014, Sep 2016, Oceanological and Hydrobiological Studies, vol. 45, 4,
 3. Chaberek-Karwacka G., Malinowska M., 2015, E-learning as a tool for improving access to academic education in the opinion of University of Gdansk students and teachers, 978-1-4673-8242-7/15©2015 IEEE, 2015 International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL) s. 78-82
 4. Szymczak E., Malinowska M., 2015, Tutoring na Wydziale Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, [w:] Czekierda P., Fingas B., Szala M., (red.) Tutoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa
 5. Malinowska M., 2015, Weryfikacja efektów kształcenia w zakresie kompetencji społecznych, [w:] Bolałek J., Szymczak E., Sadoń-Osowiecka T., 2015, Dobre zwyczaje akademickie w naukach przyrodniczych, Kraków, s. 227-238;
 6. Malinowska M., 2015, Metody aktywizujące przyrodnika w pracy terenowej na lądzie, [w:] Bolałek J., Szymczak E., Sadoń-Osowiecka T., 2015, Dobre zwyczaje akademickie w naukach przyrodniczych, Kraków, s. 47-62
 7. Malinowska M., Jakusik E., 2015, Charakterystyka opadów atmosferycznych w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego w latach 1971-2010,  Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, vol. 24, nr 3 (69) s. 273-285;
 8. Malinowska M., Jakusik E., 2014, Charakterystyki wybranych zagrożeń klimatycznych we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego i pojezierza Pomorskiego oraz ich wpływ na rolnictwo, Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, vol. 23, nr 66, s. 376-393;
 9. Problemy badań wody w XX i XXI wieku, Wyd. UG, Gdańsk, 246-262;
 10. wody w XX i XXI wieku, [w:] Cieśliński R., Jereczek-Korzeniewska K., (red.),
 11. Malinowska M., 2014, Charakterystyka zmienności opadów atmosferycznych w delcie Wisły w latach 1961-2011 w świetle norm opadowych, problemy badań
 12. Filipiak J., Malinowska M., 2013, Międzynarodowe negocjacje klimatyczne – cele, proces, narzędzia. Rola Polski i Unii Europejskiej w dialogu światowym, [w:] Kuczewska J., Stefaniak-Kopoboru J., Krzemiński M., (red.), Ekonomiczne wyzwania współczesności, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, FRUG, Sopot, 137-151;
 13. Malinowska M., 2012, Encyklopedia Gdańska, Fundacja Gdańska, 2 hasła: Klimat i bioklimat oraz Pomiary meteorologiczne i stacje pomiarowe
 14. Malinowska M., 2012, Związki pomiędzy chwiejnością powietrza nad Polską a cyrkulacją atmosferyczną, [w:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A., (red.), Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, UŚ, Wydz. Nauk o Ziemi, Sosnowiec, 67-74.
 15. Malinowska M, 2011, Variability of chosen instability indices in Poland in XXI century, [w:] Żmudzka E., Grabowska K., (red.), Badania klimatu w różnych skalach przestrzennych, Prace I Studia Geograficzne, t. 47, Wyd. UW, Warszawa, 97-108,
 16. Malinowska M., 2010, Zawartość wody opadowej nad Polską w latach 1981-2009, [w:] Bednorz E., (red.) Klimat Polski na tle klimatu Europy. Warunki termiczne i opadowe, Bogucki Wyd. nauk., Poznań, 107-116;
 17. Malinowska M., 2010, Evaluation of atmospheric instability indices for storm prediction in Northern Poland, Acta Agrophisica, 184, 168-177;
 18. Malinowska M., 2010, Opady o dużym natężeniu w Gdyni i ich uwarunkowania atmosferyczne (1981-2000), [w:] Ciupa T., Suligowski R., (red.), Woda w badaniach geograficznych, Uniw. Hum. – Przyr. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce, 49-58;
 19. Malinowska M., (red.), 2010, Przewodnik do ćwiczeń z meteorologii i klimatologii, Wyd. UG, Gdańsk, s. 146;
 20. Malinowska M., 2009, High Daily Precipitation Totals in Gdynia (North Poland) and its Circulation and Synoptic Conditions, Pridneprovsky Research Journal, 10 (99), 82-91.
 21. Malinowska M., Filipiak J., 2009, Opady ekstremalne w zlewniach Trójmiasta” [w:] Bogdanowicz R., Fac-Beneda J.,(red.) „Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych”, FRUG, Gdańsk, 342-352
 22. Malinowska M., 2009, Społeczno-gospodarcze skutki zmian klimatu w Polsce, Biuletyn Internetowy dla nauczycieli geografii w gimnazjum, nr 9, wyd, Nowa Era
 23. Marosz M., Malinowska M., 2007, Zmienność temperatury powietrza w Gdańsku na tle wieloletniej zmienności typów cyrkulacji atmosferycznej w regionie europejsko-atlantyckim, [w:] Miętus M., Filipiak J., Wyszkowski A., (red.), 200 lat regularnych pomiarów i obserwacji meteorologicznych w Gdańsku, Monografie IMGW, Warszawa;
 24. Malinowska M., 2007, Wpływ warunków lokalnych na zróżnicowanie przestrzenne opadu atmosferycznego na Żuławach Wiślanych i Wiślanych ich sąsiedztwie, Czasopismo Geograficzne 78 (1-2), 48-60;
 25. Malinowska M., 2006, Makroskalowe uwarunkowania opadu atmosferycznego w półroczu ciepłym na Żuławach Wiślanych i w ich sąsiedztwie, Annales UMCS, Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, vol. LXI, str. 277-283.
 26. Malinowska M., 2006, Opady, [w:] Miętus M., (red.), Klimat rynny Jezior Raduńskich;
 27. Malinowska M., 2006, Makroskalowe uwarunkowania opadu atmosferycznego na Żuławach Wiślanych, Wiad. IMGW, z. 1;
 28. Miętus M., Filipiak J., Jakusik E., Malinowska M., Marosz M., Korzeniewski J., Wyszkowski A., Owczarek M., Sobieraj M., 2005, Wybrane zagadnienia klimatu lokalnego rejonu Stacji Limnologicznej UG w Borucinie, 1961-2000, Badania Limnologiczne, t. 3;
 29. Malinowska M., Jakusik E., 2005, Współczesne zmiany klimatu jako nowe wyzwanie edukacyjne, [w:] Palmowski T., Kopeć K., (red.), Współczesne idee i treści w dydaktyce geografii, Gdańsk – Pelplin;
 30. Malinowska M., Jakusik E., 2005, Współczesne zmiany klimatu jako nowe wyzwanie edukacyjne, [w:] Palmowski T., Kopeć K., (red.), Współczesne idee i treści w dydaktyce geografii, Gdańsk – Pelplin;
 31. Malinowska M., 2003, Sytuacje synoptyczne w Polsce północnej a opady na Żuławach Wiślanych, Bad. Fizj. nad Pol. Półn., t. 54;
 32. Trapp J. A., Malinowska M., 2003, Atmospheric Conditions of Water Exchange on the Vistula River Plain, Wiad. IMGW, z. 2;
 33. Malinowska M., 2002, Bioklimat województwa pomorskiego, Regiony Nadmorskie, nr 5;
 34. Malinowska M., Filipiak J., 2002, Zmienność opadów atmosferycznych na obszarze Druzneńskiego Systemu Hydrograficznego, [w:] Drwal J., (red.), Wody delty Wisły, część wschodnia, GTN;
 35. Michalski T., Malinowska M., 2002, Warunki bioklimatyczne i aerosanitarne a sytuacja zdrowotna mieszkańców Aglomeracji Gdańskiej, Regiony Nadmorskie, nr 4;
 36. Malinowska M., 2001, Wykorzystanie danych gridowych do szacowania wartości parowania potencjalnego na Żuławach Wiślanych, Rocznik Fizycznogeograficzny, t. VI;
 37. Malinowska M., 1997, Wybrane zagadnienia monitoringu atmosfery w elektrotechnice morskiej, [w:] Monitoringu podstawą obiektywnej oceny jakości środowiska, Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, Borucino, 20 czerwca 1997;
 38. Kalita M., 1995, Mapy narażeń korozyjnych i degradacji metali, Materiały z IV Konferencji Naukowo-Technicznej: Antykorozja, Systemy – Materiały – Powłoki, Ustroń-Jaszowiec, 30.03. – 1.04.1995.
 39. Wiła W., Witucki L., Kalita M., 1995, Prognozowanie degradacji materiałów metodą transformacji chronologicznej narażeń, Materiały II Seminarium Technicznego: Materiały i Układy Elektroizolacyjne, Ustroń – Jaszowiec, 26-28.04.1995.
 40. Rolka A., Kalita M., 1994, Terp – świadek polderyzacji Żuław Wiślanych, Jantarowe Szlaki, nr 4;

W przygotowaniu:
Malinowska M., Jakusik E., Współczesne zmiany klimatu jako nowe wyzwanie edukacyjne (oddane do recenzji)
Jakusik E., Marosz M., Malinowska M., Opady atmosferyczne w Borucinie (w maszynopisie)