Prof. dr hab. Mirosław Miętus

Przebywa na urlopie
adres służbowy:
80-309 Gdańsk
ul. Bażyńskiego 4,
tel. (+48 58) 523-65-25
fax (+48 58) 523-XX-XX
e-mail: mietus@univ.gda.pl

Profile na:

Follow me on ResearchGate
ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-9488-071X

ResearcherID

STOPNIE i TYTUŁY NAUKOWE

2013profesor, nauki o Ziemi, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
2000 – dr hab. – nauki o Ziemi, oceanologia, specjalność: meteorologia morska, oceanografia fizyczna, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii, Geografii i Oceanologii.
1995 – dr – nauki techniczne, inżyniera środowiska, meteorologi, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
1984 – mgr – fizyka,  specjalność: fizyka teoretyczna, Uniwersytet Gdański, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii.

PROJEKTY BADAWCZE

2016  – Rozbudowa monitoringu klimatu Pojezierza Kaszubskiego. Referencyjny pomiar właściwości optycznych atmosfery, dystrybucji energii w atmosferze, właściwości aerozoli” (umowa: WFOŚ/D/210/42/2016)
2014-2015 – udział w projekcie „Dobry klimat dla powiatów” finansowanym w ramach programu Life+ oraz NFOŚiGW i realizowanym przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju.
2010-11 – wykonawca w projekcie „Wzmocnienie zdolności administracyjnych w zarządzaniu środowiska polskiej strefy przybrzeżnej” (SEAMAN) realizowanym w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, priorytet 3. Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych dla realizacji projektów inwestycyjnych; Rodzaj projektu 3.1. Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska; Działanie 3.1.c. Rozwijanie narzędzi do oceny stanu ekologicznego środowiska zwłaszcza wodnego na potrzeby tworzenia, wdrażania i kontroli przestrzegania prawa).
2010 – wykonawca w projekcie THESEUS – innovative technologies for safer european coasts in a changing climate, Seventh Framework Programme, Theme 6- Environment, including climate change
2010 – wykonawca w projekcie „Utworzenie map terenów zalewowych zagrożonych powodzią od morza przez Wisłę Śmiałą przy wykorzystaniu niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz numerycznej mapy terenu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.3. Zarządzanie informacją o środowisku współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2009 – kierownik projektu badawczego pt. ” Wpływ zmian klimatu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę (KLIMAT)” na podstawie umowy o dofinansowanie nr. POIG.01.03.01-14-011/08 – 00 z dnia 1 grudnia 2008r w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Projekt 1, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2009– koordynator zadania 1 pt. „Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne Polski oraz określenie ich skutków ekonomicznych” w projekcie badawczym pt.” Wpływ zmian klimatu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę”.
2009– koordynator zadania 6 pt. „Bałtyk jako element systemu klimatycznego i jego rola w tworzeniu się stanów zagrożenia” w projekcie badawczym pt.” Wpływ zmian klimatu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę”.
2007-2009 Grant promotorski „Warunki bioklimatyczne na Wybrzeżu i Pomorzu w drugiej połowie XX wieku jako element monitoringu środowiska”
2006 – udział w projekcie HYDROCARE w ramach INTERREG III B CADSES – wykonawca.
2006 – Udział w Akcji COST ES0601 „Advances in homogenisation methods of climate series: an integrated approach (HOME)”, członek Komitetu Zarządzającego Akcją
2005 – Udział w programie Global Climate Observing System (GCOS), Regional Action Plan for Central and Eastern Europe, Project No.8 „Data Rescue”.
2005-2007 Grant promotorski „Klimat falowania Morza Bałtyckiego”.
2005-2006 Grant promotorski „Stopień organizacji ruchu powietrza nad Europą”.
2005-2007 Udział w projekcie „Baltic Assessment on Climate Change”.
2005 – koordynator programu badawczego IMGW w zakresie klimatologii pt. „Klimat Polski w okresie pomiarów instrumentalnych”.
2003 – Czwarta Okresowa Ocena IPCC (AR4 IPCC)
2000 – VOSClim JCOMM
1999 – Udział w projekcie European Climate Support Network pt. „European Climate Assessment – 2000”
1999-2001 – Recenzent wydawniczy Trzeciej Okresowej Oceny Międzyrządowej Grupy Ekspertów ds. Zmian Klimatu (IPCC)
1999-2001 – Udział w IV okresowej ocenie stanu środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego
1998-1999 – Udział w inicjatywie sieci naukowej „Recent climate variability in the Baltic Sea region – scientific network”, program finansowany przez Szwecką Fundację Naukową w ramach tzw. Visby Programe, koordynator Uniw. w Lund
1998 – Koordynator krajowego biura kontaktowego programu CLIVAR
1998 – Udział w projekcie UE „Ecological and environmental monitoring and simulation system for management decision support in urban area” (ECOSIM)
1998-1999 – Udział w projekcie wewnętrznym IMGW pt. „Modernizacja systemu obserwacyjno-pomiarowego, gromadzenia, opracowywania i upowszechniania danych obserwacyjnych”
1997-1999 – Udział w projekcie wewnętrznym IMGW pt. „Ekstremalne zjawiska klimatyczne w Polsce – struktura przestrzenna, dynamika, zagrożenia”
1996-1997 – U dział w wspólnym projekcie IMGW Oddział Morski I Instytutu Hydrofizyki GKSS pt. „Storm’s Climate on the Baltic Sea”
1996-2001 – Koordynator projektu wewnętrznego IMGW pt. „Detekcja relacji pomiędzy mezoskalowymi i lokalnymi polami elementów atmosferycznych i oceanograficznych”
1995-1996 – Recenzent raportów IPCC z ramienia MOŚLiZN (w tym SAR)
1995-1996 – Udział w opracowaniu Third Periodic Assessment of HELCOM Commission
1994-1996 – Zewnętrzny ekspert w Projekcie Unii Europejskiej „Wave and Storm Surge in North Atlantic and North Sea” (WASA)
1993-1995 – Koordynacja grantu KBN pt. „Wektor wiatru geostroficznego jako indykator szczególnie niebezpiecznych procesów meteorologicznych i hydrologicznych w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego”
1993-1995 – Zewnętrzny ekspert w projekcie Unii Europejskiej „North Atlantic Climatological DataSet” (NACD)
1993-1996 – Udział w projekcie wewnętrznym M-2 IMGW pt. „Ocena aktualnego stanu oraz zmienności klimatu Polski”
1992-1994 – Koordynacja grantu KBN pt. „Analiza danych instrumentalnych do rekonstrukcji warunków klimatycznych i określenia przyszłych zmian klimatu w basenie Morza Bałtyckiego”
1992 – Koordynator projektu wewnętrznego B-15 IMGW pt. „Klimat Basenu Morza Bałtyckiego”
1990-1998 – Rapporteur projektu RA VI (WMO) „Climate of the Baltic Sea Basin” (CBSB)
1985-1990 – Udział w Centralnym Programie Badań Podstawowych CPBP 03.03.B13 „Zbadanie warunków meteorologicznych w rejonach polskich stacji polarnych na podstawie corocznych systematycznych obserwacji na stacjach Hornsund i Arctowski”
1985-1990 – Udział w Centralnym Programie Badawczo-Rozwojowym CPBR 11.10.38.5 „System osłony hydrologicznej obszaru Żuław i Dolnej Wisły”

PUBLIKACJE:

Ostatnio wydane:

 1. Miętus M., 2016. Korespondencja z pruskiej sieci posterunków opadowych na dzisiejszych ziemiach polskich. Wielkopolska 1919-1920 / Correspondence from Prussian network of rain gauges located presently in Poland. Greater Poland (Wielkopolska) 1919–1920, Dom Wydawniczy ELIPSA, 318pp.
 2. Czernecki B. Miętus M., 2015. The thermal seasons variability in Poland, 1951–2010. Theoretical and Applied Climatology, doi: 10.1007/s00704-015-1647-z
 3. Kowalska B., Lendzion J., Miętus M., Ostrowski R., Stanisławczyk I., Szmytkiewicz P., Sztobryn M., Zawadzka-Kahlau E., 2015. Case studies. Flood and Erosion Managment on a Dynamic Spit: The Hel Peninsula, Poland. [in:] Zunuttigh B., Nicholls R., Vanderlinden J-P., Thompson R., Burchart H. (eds.), Coastal Risk Management in a Changing Climate, Elsevier, 535-558.
 4. Wójcik M., Miętus M., 2014. Niektóre cechy wieloletniej zmienności temperatury powietrza w Polsce (1951-2010), Przegląd Geograficzny, 86, 3, 339-364.
 5. Wójcik R., Pilarski M., Miętus M., 2014. Statistical downscaling of probability density function of daily precipitation on the Polish coast, Meteorology, Hydrology and Water Management. Research and Operational Applications, 2, 1, 27-36.
 6. Marosz M., Wójcik R., Pilarski M., Miętus M., 2013. Extreme daily precipitation totals in Poland during summer: the role of regional atmospheric circulation, Climate Research, doi: 10.3354/cr01155
 7. Jakusik E., Czernecki B., Marosz M., Pilarski M., Miętus M., 2012. Zmiana wysokości falowania na Bałtyku Południowym w XXI wieku. [w:] Wibig J., Jakusik E., 2012. Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, Seria Monografie IMGW-PIB, 216-232.
 8. Sztobryn M., Wójcik R., Miętus M., 2012. Występowanie zlodzenia na Bałtyku – stan obecny i spodziewane zmiany w przyszłości. [w:] Wibig J., Jakusik E., 2012. Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, Seria Monografie IMGW-PIB, 189-215.
 9. Jakusik E., Wójcik R., Pilarski M., Biernacik D., Miętus M., 2012. Poziom morza w polskiej strefie brzegowej – stan obecny i spodziewane zmiany w przyszłości. [w:] Wibig J., Jakusik E., 2012. Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, Seria Monografie IMGW-PIB, 146-169.
 10. Miętus M., Biernacik D., Czernecki B., Filipiak J., Marosz M., Owczarek M., Pilarski M., Wójcik R., 2012. Statystyczno-empiryczne projekcje wybranych elementów klimatu Polski na lata 2011-2030 [w:] Wibig J., Jakusik E., 2012. Warunki klimatyczne i oceanograficzne w Polsce i na Bałtyku Południowym. Spodziewane zmiany i wytyczne do opracowania strategii adaptacyjnych w gospodarce krajowej, Seria Monografie IMGW-PIB, 34-92.
 11. Pilarski M., Jakusik E., Marosz M., Owczarek M., Miętus M., 2012. Zastosowanie metod statystycznego downscalingu do analizy prędkości wiatru na polskich stacjach brzegowych, Przeg. Geofizyczny, 1, 59-71.
 12. Filipiak J., Biernacik D., Wójcik R., Miętus M., 2012. Scenariusze zmian warunków termicznych w Polsce w skali XXI wieku w oparciu o model downscalingu statystyczno-empirycznego. [in:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A., 2012, Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Un. Śląski, 419-434.
 13. Wójcik R., Miętus M., 2012. Rola cyrkulacji atmosferycznej w kształtowaniu długookresowych zmian temperatury powietrza w Polsce, [in:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A., 2012, Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Un. Śląski, 385-397.
 14. Marosz M., Miętus M., 2012. Opis lokalnych aspektów cyrkulacji atmosfery za pomocą wektora wiatru geostroficznego, [in:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A., 2012, Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Un. Śląski, 89-100.
 15. Marosz M., Jakusik E., Miętus M., 2012. Wybrane aspekty modelowania zależności między regionalnym polem barycznym a temperatura powietrza na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego z wykorzystaniem narzędzi statystyczno-empirycznego downscalingu, [in:] Bielec-Bąkowska Z., Łupikasza E., Widawski A., 2012, Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu, Un. Śląski, 75-87.
 16. Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.), 2012. Bałtyk Południowy w 2009 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska., 171pp.
 17. Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.), 2012. Bałtyk Południowy w 2008 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska., 150pp.
 18. Czernecki B., Miętus M., 2011. Porównanie stosowanych klasyfikacji termicznych na przykładzie wybranych regionów Polski., Przeg. Geofiz., LVI, 3-4, 55-87.
 19. Marosz M., Wójcik R., Biernacik D., Jakusik E., Pilarski M., Owczarek M., Miętus M., 2011. Zmienność klimatu Polski od połowy XX wieku. Rezultaty Projektu KLIMAT, Prace i Studia Geograficzne, UW, 47, 55 66.
 20. Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.), 2011. Bałtyk Południowy w 2007 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska., 123pp.
 21.  Miętus M., Sztobryn M., (red.), 2011. Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005. Wybrane zagadnienia. IMGW, 154pp.
 22. Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.), 2010. Bałtyk Południowy w 2004 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska., 132pp.
 23. Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.), 2010. Bałtyk Południowy w 2005 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska., 132pp.
 24. Czernecki B., Miętus M., 2010. Wstępna analiza występowania i zmienności termicznych pór roku w wybranych regionach Polski na przykładzie Pasa Pobrzeży Bałtyckich i Wyżyn Polskich, [w:] Bednorz E. (red.) 2010. Klimat Polski na tle klimatów Europy. Warunki termiczne i opadowe, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologia, 15, 9-25, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 25. Biernacik D., Filipiak J., Miętus M., Wójcik R., 2010. Zmienność warunków termicznych w Polsce po roku 1951. Rezultaty projektu KLIMAT. [w:] Bednorz E., Kolendowicz L.,(red.) 2010, Klimat Polski na tle klimatów Europy. Zmiany i ich konsekwencje, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologia, 16, 9-21.
 26. Jakusik J., Wójcik R., Biernacik D., Pilarski M., Miętus M., Wójcik R., 2010. Zmiany poziomu morza wzdłuż polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Rezultaty projektu KLIMAT. [w:] Bednorz E., Kolendowicz L.,(red.) 2010, Klimat Polski na tle klimatów Europy. Zmiany i ich konsekwencje, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologia, 16, 219-234, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 27. Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.), 2010. Bałtyk Południowy w 2006 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska., 100pp.
 28. Miętus M.(red.),Wojtkiewicz A., Wójcik R. Jakusik E., Pilarski M., 2010. Statystyczno-empiryczny model warunków pluwialnych w Polsce, Seria Monografie, IMGW PIB, Warszawa, 75pp.
 29. Filipiak J., Miętus M., 2009. History of the Gdansk Pre-instrumental and Instrumental Record of Meteorological Observations and Analysis of Selected Air Pressure Observation [In:] Przybylak, R.; Majorowicz, J.; Brázdil, R.; Kejna, M. (Ed), 2009. The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview, Springer, 535pp, 267-293.
 30. Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Krzymiński W. (ed), 2009. Bałtyk Południowy w 2002 roku, 135pp.
 31. Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (ed), 2009. Bałtyk Południowy w 2003 roku, 121pp.
 32. Filipiak J., Miętus M., 2009. Spatial and temporal variability of cloudiness in Poland,1971–2000, International Journal of Climatology, 29, 1294-1311.
 33. Miętus M. (red.), Jakusik E., Owczarek M., Biernacik D., Wójcik R., 2009. O przydatności rezultatów globalnych reanaliz NCEP i ERA-40 do opisu warunków termicznych w Polsce, IMGW, Seria Monografie, 91pp.
 34. Charpentier E., Harrison D.E. Keeley J.R., Kent E., Miętus M., Rayner N., Rutherford M., Swail V., Woodruff S., 2009. Proceedings of the third JCOMM Workshop on Advances in Marine Climatology, JCOMM Technical Report 45. CD-ROM.
 35. Miętus M., Filipiak J., 2009. History of the Gdansk Pre-instrumental and Instrumental Record of Meteorological Observations and Analysis of Selected Air Pressure Observations. [In:] Przybylak, R.; Majorowicz, J.; Brazdil, R.; Kejna, M. (Eds.), 2009. The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview, Springer, 535pp.
 36. Filipiak J., Miętus M., Owczarek M., 2009. Warunki Meteorologiczne [in:] Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Krzymiński W. (eds.) Bałtyk Południowy w 2002 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska. IMGW, 12-31.
 37. Filipiak J., Owczarek M., Miętus M. 2009. Warunki Meteorologiczne [in:] Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (eds.) Bałtyk Południowy w 2003 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska. IMGW, 12-32.
 38. Filipiak J., Owczarek M., Miętus M. 2009. Warunki Meteorologiczne [in:] Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (eds.) Bałtyk Południowy w 2004 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska. IMGW, 12-33.
 39. Miętus M.(red.), Wojtkiewicz A., Malik P., Filipiak J., Jakusik E., 2008. Statystyczno-empiryczny model warunków termicznych w Polsce, IMGW, Seria Monografie, 119pp.
 40. Charpentier E., Harrison D.E. Keeley J.R., Kent E., Miętus M., Rayner N., Rutherford M., Swail V., Woodruff S., 2008. Third Joint WMO-IOC Commission for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM) Workshop on Advances in Marine Climatology (CLIMAR-III), MeteoWorld, December 2008, http://www.wmo.int/pages/publications/meteoworld/climar_en.html
 41. The BACC Authors Team (m.in. M.Miętus), 2008. Assessment of the Climate Change for the Baltic Sea Basin, Springer.
 42. Miętus M., 2007. 200 lat regularnych obserwacji i pomiarów meteorologicznych w Gdańsku – od fascynacji do praktycznego działania, [in:] Miętus M., Filipiak J., Wyszkowski A., 2007. 200 lat regularnych obserwacji i pomiarów meteorologicznych w Gdańsku, UG, IMGW, GTN, 7-19.
 43. Miętus M., 2007. 550-letnia symulacja naturalnych zmian poziomu morza, [in:] Piotrowicz K, Twardosz R. (eds.) Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Uniw. Jagielloński, 155-162.
 44. Miętus M., Filipiak J., 2006. Atlas chmur na CD-ROM, ver 2.0, podstawowy podręcznik dot. chmur stosowany w Polskiej Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej.
 45. Miętus M. (ed.), Filipiak J., Jakusik E., Korzeniewski J., Malik P., Malinowska M., Marosz M., Owczarek M, Sobieraj M., Wojtkiewicz A., Wyszkowski A., 2006. Klimat rynny Jezior Raduńskich, IMGW, Warszawa, 211pp.
 46. Miętus M., Filipiak J., Jakusik E., Malinowska M., Marosz M., Korzeniewski J., Wyszkowski A., Owczarek M., Sobieraj M., 2005, Wybrane zagadnienia klimatu lokalnego rejonu Stacji Limnologicznej UG w Borucinie, 1961-2000. [w:] Lange W., (red.). Badania Limnologiczne, nr 3, Jeziora górnej Raduni i jej zlewnia w badaniach z udziałem Stacji Limnologicznej w Borucinie, Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 75-126.
 47. Miętus M., Filipiak J., Owczarek M., Jakusik E., 2005. Zmienność warunków opadowych w rejonie polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego w świetle kwantylowej klasyfikacji opadowej. Materiały Badawcze IMGW, s. Meteorologia, 37, 58pp.
 48. Miętus M., Owczarek M., Filipiak J., Jakusik E., 2005. Charakterystyka warunków termicznych powierzchniowej warstwy wody morskiej południowego Bałtyku na podstawie klasyfikacji kwantylowej, Wiadomości IMGW, t. XXVIII(XLIX), z.2. s.33-51.
 49. Miętus M., 2005. Ekstremalne zjawiska klimatyczne z perspektywy IPCC, [w]: Bogdanowicz E., Kossowska-Cezak U., Szkutnicki J., (red.) Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, PTGF, IMGW, s.19-31.
 50. Miętus M., 2005. Homogeniczność bazy danych – element wysokiego standardu, [w]: Różdżyński K. (red.) Metody kontroli jakości dla polskiej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej,1, 75-87.
 51. Miętus M., Filipiak J., 2005. Strumienie energii i masy pomiędzy morzem i atmosferą w rejonie Arktyki Norweskiej, AM w Gdyni, Problemy klimatologii polarnej, 15, s. 65-81.
 52. Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E., Miętus M. (red.), 2004a. Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 2001 roku, Materiały Oddziału Morskiego IMGW, Gdynia, 228pp.
 53. Filipiak J., Miętus M., Owczarek M., 2004. Warunki meteorologiczne [w:] Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E., Miętus M. (red.), Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 2001 roku, Materiały Oddziału Morskiego IMGW, s.9-32.
 54. Miętus M., Filipiak J., 2004. Wieloletnia zmienność temperatury gruntu w Hornsundzie (SW Spitsbergen) na tle zmian warunków termicznych w Arktyce Norweskiej, 1978-2000. XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Polish Polar Studies, s. 237-250.
 55. Miętus M., Filipiak J., Owczarek M., 2004. Klimat wybrzeża południowego Bałtyku. Stan obecny i perspektywy zmian, GTN, Gdańsk, s.11-44.
 56. Parker D., Kent L., Woodruff S., Dehenauw D., Harrison D.E., Manabe T., Miętus M., Swail V., Worley S., 2004. Second JCOMM Workshop on Advances in Marine Climatology (CLIMAR-II), WMO Bulletin, 53, 2, s.157-159.
 57. Miętus M., Filipiak J., 2004. Atlas chmur na CD-ROM, ver 1.0, podstawowy podręcznik dot. chmur stosowany w Polskiej Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej.

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH, KOMISJACH I ORGANIZACJACH

Członek Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, Przewodniczący Oddziału Bałtyckiego, członek GKR
Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
Członek American Meteorological Society
2016-2020 – członek Komitetu Badań Morza PAN
2016 – członek Rady konsorcjum POLAND-AOD
2014 – członek Rady Naukowej portalu Naukaoklimacie.pl
2009 – Krajowy Koordynator Globalnego Systemu Obserwacji Klimatu w Polsce
2008 – Członek Zespołu Komisji Europejskiej ds. Naukowych Podstaw Zmiany Klimatu EGSci.
2007 – członek merytorycznego zespołu negocjacyjnego rządu polskiego w ramach Ramowej Konwencji ONZ ds. Zmiany Klimatu (UNFCCC).
od 2007 – Przewodniczacy Komisji Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery RN IMGW oraz członek Prezydium Rady.
od 2003-2007 – Członek Rady Naukowej TASK.
od 2003 – Członek Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego
od 2007 – Członek Komitetu Geofizyki PAN.
2003-2010 – Członek Zespołu Problemowego PAN Oddział Gdańsk ds. Stosunków Wodnych Żuław Delty Wisły
2003-2006 – Członek Narodowego Komitetu PAN ds. Współpracy z Międzyrządową Komisja Oceanograficzna UNESCO
od 2003 – Członek Rady Naukowej Instytutu Oceanologii PAN
od 2002 – Członek Rady Naukowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Członek Rady Naukowej TASK
2003-2006 – Członek Krajowego Komitetu PAN ds. Współpracy z Programem Global Change
od 2001 – Szef Zespołu Ekspertów ds. Klimatologii Morskiej, ETMC, JCOMM Członek komitetu koordynujące PA DM JCOMM
2000 – 2002 – Członek Krajowego Komitetu PAN ds. Międzynarodowych Programów Hydrologicznych
2000 – 2006 – Członek Komitetu Badań Morza PAN, Sekcja Oceanografii Operacyjnej
1999 – 2002 – Członek Komitetu Badań Morza PAN, Sekcja Fizyki i Hydrologii Morza
od 1999 – Członek Join WMO/IOC Technical Commission for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM)
od 1999 – Członek Sub-group on Marine Climatology of JCOMM
od 1998 – Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego
od 1998 – Członek Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Gdyni
od 1997 – Członek Amerykańskiego Towarzystwa Meteorologicznego
od 1993 – Członek Komisji Meteorologii Polarnej Komitetu Badań Polarnych PAN
od 1993 – Członek EC Working Group on Antarctic Meteorology of WMO
1993 – 1999 – Członek Sub-group on Marine Climatology of CMM WMO
1990 – 1999 – Członek Commission on Marine Meteorology of WMO
od 1987 – Członek Polskiego Towarzystwa Geofizycznego, od 1999 członek zarządu Oddziału Bałtyckiego

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2000 – Nagroda II stopnia Polskiego Towarzystwa Geofizycznego za całokształt dorobku.
2002 – Wyróżnienie w konkursie im. Gabriela Narutowicza za pracę habilitacyjną wnoszącą istotny wkład w rozwój służb IMGW.
2004 – Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geofizycznego.
2007 i 2009 – Odznaka „Za zasługi dla ochrony środowiska” przyznana przez Ministra Środowiska.
2008 – Dyplom Honorowy w uznaniu szczególnego wkładu w uzyskanie przez IPCC Pokojowej Nagrody Nobla w roku 2007.
2015 – Złoty Krzyż Zasługi

 

Miętus M., Sztobryn M., (red.), 2011. Stan środowiska polskiej strefy przybrzeżnej Bałtyku w latach 1986-2005. Wybrane zagadnienia. IMGW, 154pp.

Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.), 2010. Bałtyk Południowy w 2004 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska., 132pp.

Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.), 2010. Bałtyk Południowy w 2005 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska., 132pp.

Czernecki B., Miętus M., 2010. Wstępna analiza występowania i zmienności termicznych pór roku w wybranych regionach Polski na przykładzie Pasa Pobrzeży Bałtyckich i Wyżyn Polskich, [w:] Bednorz E. (red.) 2010. Klimat Polski na tle klimatów Europy. Warunki termiczne i opadowe, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologia, 15, 9-25, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Biernacik D., Filipiak J., Miętus M., Wójcik R., 2010. Zmienność warunków termicznych w Polsce po roku 1951. Rezultaty projektu KLIMAT. [w:] Bednorz E., Kolendowicz L.,(red.) 2010, Klimat Polski na tle klimatów Europy. Zmiany i ich konsekwencje, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologia, 16, 9-21.

Jakusik J., Wójcik R., Biernacik D., Pilarski M., Miętus M., Wójcik R., 2010. Zmiany poziomu morza wzdłuż polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego. Rezultaty projektu KLIMAT. [w:] Bednorz E., Kolendowicz L.,(red.) 2010, Klimat Polski na tle klimatów Europy. Zmiany i ich konsekwencje, Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologia, 16, 219-234, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (red.), 2010. Bałtyk Południowy w 2006 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska., 100pp.

Miętus M.(red.),Wojtkiewicz A., Wójcik R. Jakusik E., Pilarski M., 2010. Statystyczno-empiryczny model warunków pluwialnych w Polsce, Seria Monografie, IMGW PIB, Warszawa, 75pp.

Filipiak J., Miętus M., 2009. History of the Gdansk Pre-instrumental and Instrumental Record of Meteorological Observations and Analysis of Selected Air Pressure Observation [In:] Przybylak, R.; Majorowicz, J.; Brázdil, R.; Kejna, M. (Ed), 2009. The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview, Springer, 535pp, 267-293.

Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Krzymiński W. (ed), 2009. Bałtyk Południowy w 2002 roku, 135pp.

Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (ed), 2009. Bałtyk Południowy w 2003 roku, 121pp.

Filipiak J., Miętus M., 2009. Spatial and temporal variability of cloudiness in Poland,1971–2000, International Journal of Climatology, 29, 1294-1311.

Miętus M. (red.), Jakusik E., Owczarek M., Biernacik D., Wójcik R., 2009. O przydatności rezultatów globalnych reanaliz NCEP i ERA-40 do opisu warunków termicznych w Polsce, IMGW, Seria Monografie, 91pp.

Charpentier E., Harrison D.E. Keeley J.R., Kent E., Miętus M., Rayner N., Rutherford M., Swail V., Woodruff S., 2009. Proceedings of the third JCOMM Workshop on Advances in Marine Climatology, JCOMM Technical Report 45. CD-ROM.

Miętus M., Filipiak J., 2009. History of the Gdansk Pre-instrumental and Instrumental Record of Meteorological Observations and Analysis of Selected Air Pressure Observations. [In:] Przybylak, R.; Majorowicz, J.; Brazdil, R.; Kejna, M. (Eds.), 2009. The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview, Springer, 535pp.

Filipiak J., Miętus M., Owczarek M., 2009. Warunki Meteorologiczne [in:] Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Krzymiński W. (eds.) Bałtyk Południowy w 2002 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska. IMGW, 12-31.

Filipiak J., Owczarek M., Miętus M. 2009. Warunki Meteorologiczne [in:] Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (eds.) Bałtyk Południowy w 2003 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska. IMGW, 12-32.

Filipiak J., Owczarek M., Miętus M. 2009. Warunki Meteorologiczne [in:] Miętus M., Łysiak-Pastuszak E., Zalewska T., Krzymiński W. (eds.) Bałtyk Południowy w 2004 roku. Charakterystyka wybranych elementów środowiska. IMGW, 12-33.

Miętus M.(red.), Wojtkiewicz A., Malik P., Filipiak J., Jakusik E., 2008. Statystyczno-empiryczny model warunków termicznych w Polsce, IMGW, Seria Monografie, 119pp.

Charpentier E., Harrison D.E. Keeley J.R., Kent E., Miętus M., Rayner N., Rutherford M., Swail V., Woodruff S., 2008. Third Joint WMO-IOC Commission for Oceanography and Marine Meteorology (JCOMM) Workshop on Advances in Marine Climatology (CLIMAR-III), MeteoWorld, December 2008, http://www.wmo.int/pages/publications/meteoworld/climar_en.html

The BACC Authors Team (m.in. M.Miętus), 2008. Assessment of the Climate Change for the Baltic Sea Basin, Springer.

Miętus M., 2007. 200 lat regularnych obserwacji i pomiarów meteorologicznych w Gdańsku – od fascynacji do praktycznego działania, [in:] Miętus M., Filipiak J., Wyszkowski A., 2007. 200 lat regularnych obserwacji i pomiarów meteorologicznych w Gdańsku, UG, IMGW, GTN, 7-19.

Miętus M., 2007. 550-letnia symulacja naturalnych zmian poziomu morza, [in:] Piotrowicz K, Twardosz R. (eds.) Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych, Uniw. Jagielloński, 155-162.

Miętus M., Filipiak J., 2006. Atlas chmur na CD-ROM, ver 2.0, podstawowy podręcznik dot. chmur stosowany w Polskiej Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej.

Miętus M. (ed.), Filipiak J., Jakusik E., Korzeniewski J., Malik P., Malinowska M., Marosz M., Owczarek M, Sobieraj M., Wojtkiewicz A., Wyszkowski A., 2006. Klimat rynny Jezior Raduńskich, IMGW, Warszawa, 211pp.

Miętus M., Filipiak J., Jakusik E., Malinowska M., Marosz M., Korzeniewski J., Wyszkowski A., Owczarek M., Sobieraj M., 2005, Wybrane zagadnienia klimatu lokalnego rejonu Stacji Limnologicznej UG w Borucinie, 1961-2000. [w:] Lange W., (red.). Badania Limnologiczne, nr 3, Jeziora górnej Raduni i jej zlewnia w badaniach z udziałem Stacji Limnologicznej w Borucinie, Katedra Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 75-126.

Miętus M., Filipiak J., Owczarek M., Jakusik E., 2005. Zmienność warunków opadowych w rejonie polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego w świetle kwantylowej klasyfikacji opadowej. Materiały Badawcze IMGW, s. Meteorologia, 37, 58pp.

Miętus M., Owczarek M., Filipiak J., Jakusik E., 2005. Charakterystyka warunków termicznych powierzchniowej warstwy wody morskiej południowego Bałtyku na podstawie klasyfikacji kwantylowej, Wiadomości IMGW, t. XXVIII(XLIX), z.2. s.33-51.

Miętus M., 2005. Ekstremalne zjawiska klimatyczne z perspektywy IPCC, [w]: Bogdanowicz E., Kossowska-Cezak U., Szkutnicki J., (red.) Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne, PTGF, IMGW, s.19-31.

Miętus M., 2005. Homogeniczność bazy danych – element wysokiego standardu, [w]: Różdżyński K. (red.) Metody kontroli jakości dla polskiej Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej,1, 75-87.

Miętus M., Filipiak J., 2005. Strumienie energii i masy pomiędzy morzem i atmosferą w rejonie Arktyki Norweskiej, AM w Gdyni, Problemy klimatologii polarnej, 15, s. 65-81.

Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E., Miętus M. (red.), 2004a. Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 2001 roku, Materiały Oddziału Morskiego IMGW, Gdynia, 228pp.

Filipiak J., Miętus M., Owczarek M., 2004. Warunki meteorologiczne [w:] Krzymiński W., Łysiak-Pastuszak E., Miętus M. (red.), Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku w 2001 roku, Materiały Oddziału Morskiego IMGW, s.9-32.

Miętus M., Filipiak J., 2004. Wieloletnia zmienność temperatury gruntu w Hornsundzie (SW Spitsbergen) na tle zmian warunków termicznych w Arktyce Norweskiej, 1978-2000. XXX Międzynarodowe Sympozjum Polarne, Polish Polar Studies, s. 237-250.

Miętus M., Filipiak J., Owczarek M., 2004. Klimat wybrzeża południowego Bałtyku. Stan obecny i perspektywy zmian, GTN, Gdańsk, s.11-44.

Parker D., Kent L., Woodruff S., Dehenauw D., Harrison D.E., Manabe T., Miętus M., Swail V., Worley S., 2004. Second JCOMM Workshop on Advances in Marine Climatology (CLIMAR-II), WMO Bulletin, 53, 2, s.157-159.

Miętus M., Filipiak J., 2004. Atlas chmur na CD-ROM, ver 1.0, podstawowy podręcznik dot. chmur stosowany w Polskiej Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej.