Prace dyplomowe i magisterskie

Lista studentów uczestniczących w seminariach wraz z realizowanymi tematami prac licencjackich.

Tematy Zrealizowane

Prace Magisterskie

Prace Dyplomowe

Prace Magisterskie

Rok Akademicki 2016/2017

Transformacja arktycznej masy powietrza nad Morzem Bałtyckim
Czynniki kształtujące krótkookresowe zmiany temperatury gruntu w Borucinie w latach 2001-2015
Zróżnicowanie zmian temperatury powietrza w Gdańsku w latach 2001-2015
Struktura pogód w rejonie polskiego wybrzeża Bałtyku w półroczu ciepłym
Zmienność zasobów energii wiatru w Polsce w latach 1981-2015
Zmiany ozonosfery nad Polską
Wpływ warunków meteorologicznych na jakość powietrza w wybranych regionach Polski
Analiza rynku turystycznego w Niemczech w latach 2014-2016

Rok Akademicki 2015/2016

Zróżnicowanie albedo w rejonie jeziora Raduńskiego Górnego
Pionowy profil temperatury powietrza na stacji w Borucinie
Zmienność opadów w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego w latach 2009-2010
Zróżnicowanie warunków termicznych na wybranych stacjach Pojezierza Kaszubskiego i Pojezierza Stargardzkiego
Typy pogody w Borucinie w latach 2001-2010
Usłonecznienie w Borucinie
Rola Prądów Zatokowego i Labradorskiego w kształtowaniu klimatu rejonów przyległych
Rola inwersji w kształtowaniu warunków sprzyjających występowaniu wysokich stężeń PM10 i benzo(a)pirenu na obszarze woj. pomorskiego

Rok Akademicki 2014/2015

Zróżnicowanie warunków termicznych w północno-wschodniej Polsce w latach 2001-2010
Warunki biometeorologiczne w Kampusie Oliwa w Gdańsku w 2014 roku
Współczesna zmiana klimatu – problem ekologiczny, czy polityczny
Pionowe zróżnicowanie temperatury w przygruntowej warstwie powietrza w Borucinie i Ostrzycach w latach 2009-2014
Cyrkulacyjne uwarunkowania termicznych pór roku w Polsce w latach 1971 – 2010
Ekstremalne prędkości wiatru w Polsce
Deformacja regionalnego przepływu powietrza w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego
Warunki bioklimatyczne na Pojezierzu Kaszubskim (w świetle wybranych wskaźników)

Rok Akademicki 2013/2014

Stosowalność wybranych typologii cyrkulacji atmosfery w analizie występowania fal ciepła i chłodu na obszarze Polski
Występowanie zimą w Polsce dni charakterystycznych termicznie
Zmienność wiatru w Borucinie na podstawie pomiarów anemometrami sonicznymi
Głębokie niże umiarkowanych szerokości geograficznych na Północnym Atlantyku – zmienność przestrzenno-czasowa występowania
Zróżnicowanie indeksu UV na świecie i w Polsce
Związki opadów atmosferycznych Polsce w latach 2001-2011 z cyrkulacją atmosferyczną (na przykładzie wybranych stacji)

Rok Akademicki 2011/2012

Rola aglomeracji miejskiej w kształtowaniu przestrzennego zróżnicowania opadów na przykładzie Wrocławia, 2006-2010
Cyrkulacyjne uwarunkowania opadów atmosferycznych w Trójmieście
Wpływ warunków meteorologicznych na koncentrację ozonu przyziemnego w Trójmieście
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na wodność powietrza nad Polską w latach 1985 – 1990
Związek warunków meteorologicznych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Gdańsku
Biometeorologiczne uwarunkowania różnych form rekreacji w Beskidzie Zachodnim
Bioklimatyczne walory polskiego wybrzeża Bałtyku w latach 2006-2010
Synoptyczne uwarunkowania występowania opadów o dużym natężeniu w Borucinie
Wpływ warunków meteorologicznych na natężenie ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 2006-2010
Występowanie osadów atmosferycznych na Pomorzu w latach 2005-2009

Rok Akademicki 2010/2011
Wpływ warunków meteorologicznych na poziom stężeń wybranych zanieczyszczeń w Gdańsku
Sytuacje synoptyczne towarzyszące występowaniu wlewów do Bałtyku
Wpływ czynników meteorologicznych na funkcjonowanie portu w Gyni
Klimatyczne aspekty turystycznego wykorzystania Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
Modyfikacje wiatru bryzowego pod wpływem zabudowy
Struktura chmur cumulonimbus na podstawie danych radarowych
Klimat Parku Narodowego 'Bory Tucholskie’
Warunki agroklimatyczne zlewni Górnej Raduni

Rok Akademicki 2009/2010
Wpływ rozwoju miasta na zmienność warunków termicznych

Rok Akademicki 2008/2009
Klimatyczne uwarunkowania turystyki pieszej na Pojezierzu Kaszubskim
Modyfikacje kierunków i prędkości wiatru w północnej częsci rynny Jeziora Raduńskiego Górnego
Występowanie burz atmosferycznych w Borucinie a wskaźnik chwiejności atmosfery
Klimatyczne uwarunkowania rekreacji na Pojezierzu Kaszubskim
Normy i anomalie opadowe w Borucinie
Ekstremalne wartości prędkości wiatru nad obszarem Północnego Atlantyku
Opady śniegu i trwałość pokrywy śnieżnej w rynnie Jeziora Raduńskiego Górnego w latach 1971-2001
Zmienność temperatury powietrza w Gdańsku w pierwszej połowie XIX wieku
Wpływ warunków pogodowych na temperaturę wody powierzchniowej w północnej części Jeziora Raduńskiego Górnego
Las jako czynnik modyfikujący kierunki i prędkość wiatru
Ekstremalnie niskie wartości temperatury powietrza w Europie Środkowej i ich związek z Oscylacja Arktyczną
Zmienność stosunków anemometrycznych w Gdańsku w pierwszej połowie XIX wieku
Związek sytuacji synoptycznych z ekstremalnymi wartościami temperatury powietrza w Europie Środkowej

Rok Akademicki 2007/2008
Występowanie przymrozków na wybranych stacjach Pomorza
Cyrkulacyjne uwarunkowania wysokich opadów atmosferycznych na Wysoczyźnie Elbląskiej
Klimat lokalny Wyspy Sobieszewskiej
Zmienność zachmurzenia w Gdańsku w wybranych sytuacjach synoptycznych
Charakterystyka letniej wyżowej warstwy granicznej nad morzem na podstawie sondaży aerologicznych z Łeby
Wpływ warunków meteorologicznych na funkcjonowanie lotniska w Gdańsku – Rębiechowie, na wybranych przykładach
Dynamika synoptycznych procesów meteorologicznych prowadzących do wystąpienia silnych mrozów na Pomorzu Gdańskim
Wpływ warunków meteorologicznych na działalność człowieka na podstawie opinii mieszkańców Trójmiasta
Wpływ Morza Bałtyckiego na temperaturę powietrza na Żuławach Wiślanych
Cyrkulacja atmosfery w górnej troposferze a anomalie temperatury powietrza w basenie Morza Bałtyckiego, 1971 – 2000

Rok Akademicki 2006/2007
Wpływ pogody na temperaturę wody w Jeziorze Raduńskim Górnym, 1971 – 2000
Pokrywa śnieżna w Gdyni w sezonie zimowym 2005/2006
Aktywność cyklonów tropikalnych w rejonie Atlantyku, 1996 – 2005
Cyrkulacyjne uwarunkowania opadów atmosferycznych na Pojezierzu Kaszubskim i Pobrzeżu Kaszubskim
Dynamika przemieszczania się układów niskiego ciśnienia w rejonie Bałtyku Południowego na podstawie wybranych przykładów
Letnia transformacja mas powietrza nad Środkową Polską – procesy w warstwie granicznej
Charakterystyka temperatury gruntu na wybranych stacjach Wybrzeża
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na parowanie potencjalne w Borucinie
Długookresowa zmienność opadów atmosferycznych w Europie i jej związek z cyrkulacja atmosferyczną
Zmienność warunków solarnych na Pojezierzu Kaszubskim i Pobrzeżu Kaszubskim w okresie 1981 – 1990

Rok Akademicki 2005/2006
Warunki meteorologiczne a stan aerosanitarny Gdańska
Strumienia ciepła odczuwalnego i ukrytego w wybranych akwenach Morza Bałtyckiego, 1991-2000
Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę i wilgotność powietrza w centralnej części Pojezierza Kaszubskiego
Sytuacje blokadowe w rejonie Polski a typy pogody w rejonie Pojezierza Kaszubskiego na przykładzie Borucina, 1991-2000
Zależność typu pogody w Dziwnowie od kierunku adwekcji mas powietrza, 1991-2000
Zróżnicowanie pokrywy śnieżnej na Pomorzu, 1981-1990
Meteorologiczne uwarunkowania wezbrań sztormowych w rejonie polskiego wybrzeża Zatoki Gdańskiej
Podstawowe cechy klimatu Żuław na przykładzie stacji w Bielniku, 1982-1992
Zróżnicowanie warunków pogodowych w Gdyni na przykładzie sezonów letnich 2003 i 2004 na tle wielolecia
Zmienność temperatury powietrza w Borucinie na podstawie rejestracji standardowej i rejestracji ciągłej za pomocą termometru elektronicznego
Wpływ rzeźby terenu i jego szorstkość na zasoby energetyczne wiatru w rejonie Pomorza
Charakterystyka termiczno-wilgotnościowa troposfery w rejonie Południowego Bałtyku
Zmienność usłonecznienie w Borucinie, 1981-1990
Wpływ czynników meteorologicznych na ruch turystyczny w Sopocie w okresie letnim, 2000-2004
Zmienność poziomu wód gruntowych w Gdynia, 2001-2005
Wpływ czynników meteorologicznych na aktywność mieszkańców Gdańska, 2000-2004
Historia stożków ujściowych Wisły
Opady gradu na przykładzie Helu i Szczecina, 1991-2000
Wymiana energii i masy pomiędzy morzem i atmosferą w rejonie Morza Norweskiego, 1981-1990
Wpływ NAO na kształtowanie opadów w basenie Morza Bałtyckiego
Zmienność temperatury gruntu w Borucinie, 1981-1990
Wpływ warunków klimatycznych na rozwiązania architektoniczne. Analiza wybranych przykładów w Europie

Rok Akademicki 2004/2005
Silne wiatru w dolnej i środkowej troposferze w rejonie Południowego Bałtyku
Charakterystyka termiczna wybranych akwenów Południowego Bałtyku
Warunki anemometryczne w Hornsundzie, 1991-2000
Społeczno-ekonomiczne konsekwencje ekstremalnych zjawisk klimatycznych na przykładzie El-Ninio
Warunki termiczne osiedla Morena w Gdańsku dla wybranych typów pogody
Warunki klimatyczne w rejonie południowego wybrzeża Zatoki Gdańskiej w latach 1939-1944
Ocena przydatności reanalizy NCEP/NCAR do określenia średniej temperatury powietrza wybranych miast Wybrzeża
Charakterystyka opadów w rejonie Zalewu Szczecińskiego
Kalendarz pogód w Hornsundzie, 1991-2000
Warunki termiczne w Hornsundzie, 1991-2000
Występowania mgły w rejonie Środkowego Wybrzeża

Rok Akademicki 2003/2004
Występowanie sztormów w rejonie polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego
Częstość przechodzenia frontów atmosferycznych nad Zatoką Gdańską
Modyfikacja kierunku i prędkości wiatru przez wysoką zabudowę na przykładzie Gdyni-Cisowej
Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania burz w rejonie Gdańska
Wpływ ujemnej fazy NAO na występowanie anomalnych wartości wybranych elementów meteorologicznych w Europie Środkowej
Modyfikacja kierunku i prędkości wiatru przez czynniki działające w skali lokalnej na przykładzie Rumi
Występowanie burz atmosferycznych w okolicach Warszawie
Transformacja kierunku i prędkości wiatru w funkcji odległości od morza na przykładzie przybrzeżnej formy dolinowej
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie opadów o dużej wydajności w rejonie Trójmiasta
Klimatologiczna charakterystyka zlodzenia wybranych akwenów M. Bałtyckiego
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na warunki termiczne na stacji w Borucinie

Rok Akademicki 2002/2003
Ekstremalne wartości temperatury powietrza na Stacji Terenowej UG w Borucinie
Typy pogody w okresie1991-2000 na przykładzie stacji w Borucinie
Zmienność warunków wilgotnościowych i termicznych w okolicach Mrzezina w zależności od wybranych sytuacji synoptycznych
Stosunki anemobaryczne na południowym wybrzeżu Bałtyku w latach 1981-1990
Zmienność temperatury powietrza w Gdańsku latach 1851-2000 na tle innych miast regionu
Temperatura powietrza na głównych powierzchniach izobarycznych w okresie 1999-2000 – weryfikacja rezultatów reanalizy NCEP/NCAR z rezultatami sondaży aerologicznych w Legionowie
Częstość występowania mgieł i zamgleń w rejonie Stacji Terenowej UG w Borucinie
Lokalne deformacje kierunku i prędkości wiatru w rynnie Jeziora Raduńskiego Dolnego

Prace dyplomowe


Rok Akademicki 2016/2017

Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie ekstremalnych dobowych sum opadów na wybranych stacjach w Polsce w latach 2010-2015
Charakterystyka warunków meteorologicznych podczas występowania termicznej równowagi stabilnej na Wybrzeżu Słowińskim w roku 2014
Jakość powietrza w Gdańsku na podstawie stężeń wybranych zanieczyszczeń w latach 2011-2015
Charakterystyka typów pogody sprzyjających uprawianiu turystyki kwalifikowanej w Ustce w latach 2006-2015
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie dni gorących i upalnych na stacjach w Łebie, Poznaniu i Wrocławiu w latach 2001-2015
Powstawanie trąb powietrznych w Polsce i ich skutki na wybranym przykładzie

Rok Akademicki 2015/2016
Charakterystyka mgieł na obszarach nadmorskich i pojeziernych w latach 2001-2005
Wpływ warunków meteorologicznych na liczbę wezwań pogotowia ratunkowego na przykładzie powiatu sztumskiego
Przymrozki wiosenne w województwach: mazowieckim i lubelskim w latach 2001-2015
Wykorzystanie European Severe Weather Dartabase do określania występowania wybranych ekstremalnych zjawisk pogodowych w Polsce
Zróżnicowanie temperatury powietrza w Trójmieście w latach 2012-2015
Dni z burzą w Polsce w latach 2001-2010
Warunki bioklimatyczne uzdrowisk nadmorskich i podgórskich Polski, na przykładzie Kołobrzegu i Krynicy-Zdrów w latach 2001-2010
Fale upałów w latach 2001-2010

Rok Akademicki 2014/2015
Występowanie niektórych zjawiska pogodowych w Polsce w latach 2001-2013 na podstawie danych European Severe Weather Dartabase
Warunki bioklimatyczne kształtujące potencjał turystyczny Łeby
Hydrologiczne skutki niżu 5-7 grudnia 2013 roku na Wybrzeżu
Zmienność pokrywy śnieżnej w Polsce Północno-Zachodniej w okresie 2001-2010
Zmiany klimatu w Polsce w latach 1971-2010
Ekstremalne prędkości wiatru na Północnym Atlantyku w latach 1871-2010
Charakterystyka sezonu burzowego w 2014 roku na Pojezierzu Mazurskim

Rok Akademicki 2013/2014
Wykorzystanie informacji meteorlogicznej w serwisach internetowych i aplikacjach mobilnych
Występowaie przymrozków w Polsce Północno-Zachodniej w latach 2001-2010
Wytstępowanie wiatrów o duzych prędkościach w Polsce na przykładzie wybranych stacji w latach 2001-2010
Zróżnicowanie przestrzenne opadów atmosferycznych na obszarze Trójmiasta na podstawie danych pochodzacych z róznych sieci pomiarowych w latach 2010-2011
promotor: dr Janusz Filipiak – Zmienność zachmurzenia w Polsce na przykładzie wybranych stacji w latach 2001-2010
Bodźcowe oddziaływanie cisnienia atmosferycznego w Polsce Północno-Zachodniej
Zmiennośc opadów ekstremalnych w Polsce Północno-Zachodniej na przykładzie wybranych stacji w latach 2951-2010
Wystepowanie sztormów na Wybrzeżu w latach 2006-2011
Charakterystyka termicza i opadowa Pojezierza Suwalskiego w okresie 2001-2010
Ocena warunków anemologicznych wybranych lokalizacji na Bałtyku Południowym pod kątem ich wykorzystaniaw energetyce wiatrowej
Zwiazek pomiędzy Oscylacją Północnoatlantycką a opadami atmosferycznymi w Polsce Północno-Zachodniej w latach 1951-2010
Charakterystyka meteorologiczna wybranego akwenu Morza Bałtyckiego na podstawie danych z pomierów na platformie Beta Petrobeltic

Rok Akademicki 2012/2013
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na występowanie opadów ekstremalnych w Borucinie (1961-2010)
Uwarunkowania środowiskowe dla lokalizacji domów pasywnych w pasie pobrzeży i pojezierzy
Burze atmosferyczne w Borucinie w latach 2001-2010
Zmienność pokrywy lodowej w Arktyce w latach 1979-2012
Głębokie cyklony na Bałtyku Południowym w sezonie sztormowym w latach 2007-2011
Położenie stref dużych prędkości wiatru w górnej troposferze w rejonie euroatlantyckim w zależności od reżimu cyrkulacyjnego
Związki zachmurzenia i temperatury powietrza na przykładzie stacji w Świnoujściu, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim w latach 2007-2011
Zróżnicowanie warunków pluwialnych na Pojezierzu Kaszubskim (Ostrzyce, Borucino, Kościerzyna) w latach 2007-2012
Cyrkulacyjne uwarunkowania występowania gradu i krupy śnieżnej na polskim wybrzeżu w latach 2001-2010
Występowanie susz atmosferycznych w wybranych stacjach Polski w latach 2001-2011
Warunki biometeorologiczne podczas fal ciepła i chłodu w Borucinie i na Helu, 2007-2011
Sprawdzalność wskaźników niestabilności atmosfery w przypadku zjawisk burzowych na stacjach Gdańsk Port Północny oraz Siedlce w latach 2001-2010
Badanie aerozoli za pomocą lidaru. Wyznaczenie wysokości warstwy granicznej atmosfery na podstawie sygnału lidarowego w Sopocie
Występowanie warunków meteorologicznych niekorzystnych dla lotnictwa na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku-Rębiechowie w 2009 roku

Rok Akademicki 2011/2012
Cyrkulacyjne uwarunkowania średnich dobowych ekstremalnych temperatur w Borucinie w latach 2007-2010
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na częstość wystepowania mgieł na stacji terenowej UG w Borucinie w latach 2006-2010
Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na częstość występowania burz w Borucinie w latach 2005-2010
Wpływ Oscylacji Północnoatlantyckiej na warunki termiczne stacji Port Północny i Borucino na podstawie dwudziestolecia 1991-2010
Zachmurzenie w Porcie Północnym w Gdańsku w latach 2006-2010
Porównanie wartości temperatury powietrza w 2010 roku w Borucinie na podstawie rejestracji standardowej i stacji automatycznej
Sprawdzalność krótkoterminowych prognoz pogody dla Wejherowa w okresie 23.10.2011-01.02.2012

Rok Akademicki 2010/2011
Uwarunkowania synoptyczne wystąpienia wybranych ulew w Polsce i ich skutki
Częstość i warunki synoptyczne występowania burz w Suwałkach w latach 1999-2008
Sprawdzalność wybranych przysłów i porzekadeł ludowych dotyczących pogody
Częstość występowania niekorzystnych z punktu widzenia ruchu drogowego warunków atmosferycznych na obwodnicy Trójmiasta
Warunki występowania ekstremalnych prędkości wiatru w Borucinie
Warunki środowiskowe dla lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie pomorskim
Występowanie warunków meteorologicznych niekorzystnych dla lotnictwa na lotnisku w Krakowie-Balicach w roku 2009
Warunki występowania wiatrów silnych i bardzo silnych w Łebie
Chwiejność atmosfery nad Polską Północną a występowanie burz w Borucinie
Warunki śniegowe w okolicach Strzepcza w sezonie zimowym 2010-2011
Warunki bioklimatyczne w Ostrzycach w latach 2007-2009
Zachmurzenie w Borucinie w okresie 2008-2010
Występowanie warunków meteorologicznych niekorzystnych dla lotnictwa na lotnisku w Gdańsku-Rębiechowie w roku 2009

Rok Akademicki 2009/2010
Ekstremalne temperatury powietrza na Żuławach Wiślanych w latach 1956-1985 i ich związki z cyrkulacja atmosferyczną
Naziemne systemy teledetekcyjne w wybranych państwach Europy na przykładzie Polski i Niemiec
Warunki bioklimatyczne rynny Jezior Raduńskich w latach 2001-2005
Częstość wystepowania mas powietrza nad Polską
Rozwój badań meteorologicznych w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprowym Wierchu
Warunki klimatyczne rozwoju turystyki we wschodniej części Pojezierza Iławskiego
Warunki meteorologiczne w Gdańsku Rębiechowie w latach 1977-1979
Częstość występowania frontów atmosferycznych nad Polską w latach 2003-2005
Wpływ ekstremalnych warunków atmosferycznych na funkcjonowanie Trójmiasta

Rok Akademicki 2008/2009
Miejska wyspa ciepła na przykładzie Gdańska – sezon zimowy 2008/2009.
Zmienność typów cyrkulacji atmosferycznej (Grosswetterlagen) a warunki adwekcji nad obszarem Południowego Bałtyku.
Stopień zachmurzenia i stosunki anemometryczne a temperatura powietrza w Borucinie.
Wpływ ukształtowania terenu na klimat lokalny – studium kameralne na przykładzie wybranej dzielnicy Gdańska.
Zmienność kierunku i prędkości wiatru w Borucinie w roku 2007 na podstawie danych z anemometru sonicznego.
Warunki powstawania burz frontowych w Polsce na przykładzie sytuacji synoptycznej z 15 i 16 sierpnia 2008 roku.
Atlas chmur – podejście synoptyczne.
Częstość występowania huraganów w obszarze Morza Karaibskiego.

 

 

Piotr Andryk – promotor: dr hab. M. Miętus – Cyrkulacyjne uwarunkowania opadów atmosferycznych w Trójmieście

Burmistrow Marta – promotor: dr M. Marosz – Wpływ warunków meteorologicznych na koncentrację ozonu przyziemnego w Trójmieście

Dyło Marek – promotor: dr hab. M. Miętus – Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na wodność powietrza nad Polską w latach 1985 – 1990

Gorlikowska Justyna – promotor: dr M. Marosz – Związek warunków meteorologicznych z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Gdańsku

Kamińska Agnieszka – promotor: dr M. Malinowska – Biometeorologiczne uwarunkowania różnych form rekreacji w Beskidzie Zachodnim

Bones Anita – promotor: dr hab. M. Miętus – Bioklimatyczne walory polskiego wybrzeża Bałtyku w latach 2006-2010

Pliński Tomasz – promotor: dr hab. M. Miętus – Synoptyczne uwarunkowania występowania ekstremalnych wartości wybranych wskaźników chwiejności atmosfery nad Polską w latach 2001–2010

Pośpiech Joanna – promotor: dr J. Filipiak – Rola aglomeracji miejskiej w kształtowaniu przestrzennego zróżnicowania opadów na przykładzie Wrocławia, 2006-2010

Pulikowska Aneta – promotor: dr hab. M. Miętus – Synoptyczne uwarunkowania występowania opadów o dużym natężeniu w Borucinie

Zalewska Natalia- promotor: dr M. Malinowska – Wpływ warunków meteorologicznych na natężenie ruchu turystycznego w Świętokrzyskim Parku Narodowym w latach 2006-2010

Dąbrowska Dominika – promotor: dr J. Filipiak – Występowanie osadów atmosferycznych na Pomorzu w latach 2005-2009