Przetwarzanie danych 23/11/22

pomorskie_grid100 – rastry

shp – wektory

+proj=longlat +datum=WGS84 +no_defs +ellps=WGS84 +towgs84=0,0,0

This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.