Informacje Ogólne


Pokaż Borucino_onlyc na większej mapie

Stacja Limnologiczna Uniwersytetu Gdańskiego, położona w Borucinie, nieopodal Kartuz, nad Jeziorem Raduńskim Górnym funkcjonuje od początku lat 60-tych XX wieku i prowadzi obserwacje meteorologiczne wg standardu KLIMAT oraz pomiary ewaporometryczne. Przez szereg lat prowadzono także na stacji pomiary ewaporometryczne na zakotwiczonej na jeziorze tratwie. Na stacji zainstalowane są także pluwiometr oraz aktynometr, ponadto rejestrowane są elementy bilansu promieniowania. Stacja wyposażona jest w barometr rtęciowy. Ponadto stacja jest miejscem, gdzie studenci geografii UG odbywają szereg przewidzianych programem studiów ćwiczeń terenowych i praktyk. Corocznie jedna lub dwie prace magisterskie z zakresu klimatologii są realizowane w oparciu o materiały ze stacji klimatologicznej.

Ponad pięćdziesięcioletnia historia obserwacji meteorologicznych pozwoliła zgromadzić bardzo obszerną dokumentację, która została zweryfikowana, a następnie zdygitalizowana. Powstała w ten sposób licząca sobie blisko 54 lata baza danych zawierająca, poza rezultatami standardowych obserwacji meteorologicznych, także godzinne wartości usłonecznienia i dane dotyczące temperatury gruntu na standardowych poziomach do 0,5m. Materiał został poddany analizie, w wyniku czego powstała obszerna monografia Klimat rynny Jezior Raduńskch (Miętus M. (red.), 2006).

W roku 2004 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Wydziałem Biologii, Geografii i Oceanologii UG w sprawie współpracy i wspólnego prowadzenia pomiarów na stacji w Borucinie. Dzięki staraniom IMGW na stacji została zainstalowana automatyczna stacja meteorologiczna MILOS500 oraz zakotwiczona została na jeziorze oryginalnej konstrukcji tratwa ewaporometryczna. Standardowa stacja klimatologiczna funkcjonuje równolegle ze stacją automatyczną. Stacji został nadany numer 1351. Ponadto prowadzi się odczyty zmian poziomu wody w Jez. Raduńskim dla celów bilansowych.

ROCZNY PRZEBIEG WARTOŚCI SREDNICH MIESIĘCZNYCH TEMPERATURY POWIETRZA, PRĘDKOŚCI WIATRU, SUM OPADU ORAZ ZACHMURZENIA OGÓLNEGO W BORUCINIE 1961-2000


RÓŻA WIATRÓW, 1961-2000